end-users

La diversitat de participants en la fase d'entrenament pels dinamitzadors ha fet que la implementació del projecte, en contacte amb la ciutadania, també sigui molt diversa.